Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, dienst, aanbieding en transactie tussen Nicole Van Beek/ IDUNA – Gezond Genieten (hierna het massagesalon) en de cliënt, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is van afgeweken.

Prijzen en betaling

 

Het massagesalon vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar in het salon. De vermelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van producten contant te voldoen, behalve indien anders onderling overeengekomen. De betalingen geschieden contant, via Bancontact app, via Payconiq of via Bancontact; zonder korting.
Bij bestelling van producten of cadeaubonnen via de webshop gebeurt de betaling via dat platform. De cliënt moet, in geval van niet-aanvaarding van de factuur, binnen de 8 dagen na de factuurdatum zijn bezwaren bij aangetekend schrijven aan het massagesalon kenbaar maken op het adres vermeld op de factuur. Een niet tijdig geprotesteerde factuur wordt geacht definitief aanvaard te zijn.

Niet of laattijdige betaling
Elke vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest doen lopen van 12% per jaar tot op de dag van de betaling en dit op het nog verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag dan wel de interest voorzien in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties d.d. 02/08/2002 indien deze hoger zou liggen dan 12%. Zo de betaling niet op de gestelde termijn geschiedt, vervallen alle gegeven waarborgen. De niet-betaling van de factuur op de vervaldag maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. Het massagesalon kan tevens vanaf de vervaldag de uitvoering van haar verbintenissen opschorten zolang de tegenpartij in gebreke is gebleven om het openstaand saldo volledig te betalen.

Zo een factuur onbetaald blijft, meer dan 30 dagen na vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van schadevergoeding tussen partijen overeengekomen, het bedrag van de factuur met 15% worden verhoogd en dat met een minimum van 50,00 EUR. Deze forfaitaire vergoeding is verschuldigd boven op de hoofdsom, verwijlinteresten, innings- en aanmaningskosten, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en zonder afbraak te doen aan de mogelijkheden voorzien door artikel 1244 BW. Deze clausule doet bovendien geen afbreuk aan de verplichting van de verwijlintresten hierboven vermeld.

Inspanningen massagesalon

Het massagesalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en dit op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Verplichtingen van de cliënt – Aansprakelijkheid

De cliënt dient alle gegevens aan het massagesalon te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling. Het massagesalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ingeval het massagesalon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Het massagesalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar het salon.

Klachten – Garantie

Indien de cliënt een klacht heeft over een behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen de 7 dagen na aankoop of de behandeling en bij voorkeur schriftelijk gemeld worden aan het massagesalon.

De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

Het massagesalon geeft de client nooit het betaalde honorarium terug, maar er zal dan naar een andere oplossing gezocht worden in de vorm van behandeling of product.

Annuleringsvoorwaarden

De cliënt dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval uiterlijk 24 uur vooraf aan de afspraak.

Wanneer de cliënt de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag het massagesalon 50% van het bedrag voor de afgesproken behandeling bij de cliënt in rekening brengen. Bij een no show zonder verwittiging, is dit 100% van de afgesproken behandeling. De cliënt mag slechts een volgende afspraak maken, indien dit bedrag vereffend is.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het salon komt, mag het massagesalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Wanneer de cliënt meer dan 15 minuten te laat komt, mag het massagesalon de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de cliënt in rekening brengen.

Privacyverklaring – geheimhouding

Het massagesalon respecteert de privacy van haar cliënten. Persoonlijke gegevens die door de cliënt worden verschaft worden met uiterste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die worden gesteld door de Privacywet. De cliënt verstrekt aan het massagesalon persoonlijke gegevens voor het opstellen van een cliëntenfiche, dat wordt verwerkt in het cliëntenbestand. De cliënt voorziet daarbij het massagesalon eveneens vooraf aan de behandeling van alle gegevens die van belang zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de overeengekomen behandeling. Het massagesalon zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

Het massagesalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de massagetherapeut verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Recht

Op elke overeenkomst tussen het massagesalon en de cliënt is het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.

 

Heb je vragen over deze algemene voorwaarden dan kan je mailen naar nicole@idunagezondgenieten.be